1. Az általános szerződési feltételek hatálya

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-564820 cégjegyzékszámon bejegyzett Bau-Haus Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 6. fszt. 3.; üzlethelyiség: 2045 Törökbálint, Kinizsi utca 16.) eladó, mint Szállító által forgalmazott árukra és e körben Szállító és a vevő, mint Megrendelő között létrejövő valamennyi szerződéses jogviszonyra alkalmazni kell.

1.2. Jelen ÁSZF rendelkezéseitől kizárólag Szállító és Megrendelő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni.

1.3. Felek kijelentik, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározottak szerint vállalkozásnak minősülnek, erre tekintettel a fogyasztókra Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontjában alkalmazandó szabályok nem vonatkoznak a jelen jogviszonyra.

2. A szerződés létrejötte

2.1. Szállító a Megrendelőt igény és megrendelés szerint ellátja a – jellemzően – monolit vasbetonépítéshez, illetve ehhez kapcsolódó és általa, mint a Szállító által gyártott, illetve forgalmazott, a Szállító katalógusaiban és árlistájában megjelölt termékekkel.

2.2. Jelen ÁSZF a Szállító általi kihirdetéssel lép hatályba.

2.3. A Felek rögzítik, hogy a Szállító termékei között az érvényes árlistában meg van jelölve azon termékek köre, melyek raktárról általában 24-48 órán belül kaphatók, illetve azon termékek, melyeknek 10-21 napos előrendelési idejük van, és amelyek csak előzetes írásbeli megrendelés, pontos specifikáció és a fizetési kondíciók egyértelmű rögzítése /bankgarancia, előre utalás, készpénzes vagy előlegfizetés után kerülnek berendelésre (R=raktártermék, M=megrendelés).

2.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító raktáron nem található áruira vonatkozó megrendelés esetén Szállító az árut egyedileg rendeli meg, ez esetben Megrendelő megrendelését Szállító visszaigazolását követően egyoldalúan nem módosíthatja, attól nem állhat el.

2.5. A Megrendelő köteles igényeit és rendeléseit előzetesen, az áru elszállítása előtt legalább 48 (negyvennyolc) órával írásban, faxon, e-mailen vagy telefonon (+36 23 332 119) eljuttatni a Szállítóhoz. A Megrendelő megrendelése akkor érvényes, ha azt a Szállító írásban visszaigazolta.

2.6. Szállító az előzetesen írásban nem jelzett, valamint a vissza nem igazolt igényeket nem tartja nyilván, így az előzetes egyeztetés nélkül érkező vevőket nem köteles kiszolgálni.

2.7. A megrendelés Szállító által történő eltérő elfogadása, illetve visszaigazolása új ajánlatnak minősül, melyet Megrendelőnek el kell fogadnia a 2.3. és 2.4. pontban részletezett módon. Az áru átvétele és/vagy az áru ellenértékének („Vételár”) megfizetése az ajánlat elfogadásának minősül.

2.8. Ajánlattétel esetén, az ajánlati kötöttség időtartama 30 (Harminc) naptári nap.

3. Vételár

3.1. Az árukra vonatkozóan megadott vételárak a Szállító üzlethelyiségében történő átvételre értendők.

3.2. Szállító a megrendelő részére egyedileg küldött árajánlattól eltérő egyéb ajánlataiban, árjegyzékeiben vagy egyéb kiadványaiban közölt árukra vonatkozó árak, rajzok, ábrák, méretek, súlyok, teljesítmény vagy egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek.

3.3. A Szállító vállalja, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező, a forgalmazott termékekhez, illetve termékcsoportokhoz tartozó aktuálisan érvényes listaárakból képzett és a Megrendelővel egyeztetett, jegyzőkönyvezett, egyedi, és cégre szabott kedvezmények, illetve projektkedvezmények, ajánlatok alapján számol el a Megrendelővel. A Szállító és a Megrendelő joga, hogy a szerződés mellékleteiben rögzített árak, kedvezmények, valamint egyéb a partnerek kapcsolatait érintő kérdésekről a szerződés időtartama alatt bármikor egyeztetést kezdeményezzenek.

3.4. A Vételárat a megrendelés visszaigazolását követően Szállító egyoldalúan akkor módosíthatja, ha – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi – a szerződéskötést követően olyan tény, körülmény vagy esemény következik be, mely a leggondosabb kereskedői körültekintés mellett sem volt előre látható, – a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 30 (Harminc) nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank forint árfolyamát az euróhoz, vagy konvertibilis valutához képest jelentősen, azaz legalább 5 % mértékben leértékelte.

3.5. A Szállító 5 %-ot meghaladó mértékű áremelése esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, anélkül azonban, hogy a Szállítóval szemben kártérítési igényt érvényesíthetne.

3.6. A listaárak 320,- Ft/Euro vételi árfolyam alapján kerültek rögzítésre. A Szállító tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fenti árfolyamtól eltérő mértékben, de azzal arányosan listaárai az egyes cég-, illetve projektkedvezmények meghagyása mellett módosulhatnak. A Szállító kifejezetten fenntartja magának a jogot arra nézve is, hogy saját – jelentős részben külföldi – anyag, illetve alapanyag beszállító partnerei által évközben eszközölt árváltozásait – a Megrendelő partnereinek előzetes tájékoztatása mellett – aktuális listaáraiban érvényesítse.

3.7. A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az egyedi ajánlatok és megállapodások, a hatályos árlisták, és kedvezménylisták valamint a szállításra vonatkozó rendelkezések, a szerződés a mellékleteivel együtt érvényes.

3.8. Egy korábban rögzített áron történt vállalkozási szerződés, árajánlat, megrendelés, projektmegállapodás esetén, illetve már leszállított áruknál a Szállító az írásban rögzített árakat – amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségeit pontosan betartja, – úgy maga részéről a projekt időtartamára vállalja, és tartja, kivéve azt az esetet, amikor saját külföldi beszállítója (például a világpiaci alapanyagárak/acél, műanyag, olaj, illetve energiaárak emelkedése miatt) a korábban megadott árait – az évi egyszeri ár-kiigazítástól eltérően – soron kívül megemeli. Ilyen esetben a Szállító a Megrendelőt a várható árváltozás időpontjáról, termékköréről és mértékéről azonnal írásban értesíti, és ettől az időponttól számított legfeljebb 30 (Harminc) napig tudja tartani a korábban megállapított árakat.

3.9. Az árlistában megadott árak nettó árak, melyekre a hatályos mindenkori általános forgalmi adó kerül felszámolásra. EKAER kötelezett áruk esetén fordított ÁFÁ-s elszámolás történik. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 (Nyolc) százalékponttal növelt értéke.

4. Teljesítés helye, ideje és módja

4.1. A szerződés szerinti értékesítés esetén teljesítési hely a Szállító raktárából (üzlethelyiségéből) történő eladás esetén a Szállító üzlethelyisége, illetve 4.4. pont esetén a Megrendelő által megadott szállítási cím.

4.2. Az áru elszállításáról felek eltérő megállapodása hiányában Megrendelő köteles gondoskodni. A teljesítés ideje az áru átvételének időpontja.

4.3. Amennyiben Megrendelő saját fuvareszközén, vagy az általa megrendelt fuvarozóval szállítja el az árut, úgy saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a fuvareszközre rakásról és az elszállításról. Megrendelő a fuvareszközt a megadott szállítási napon olyan időben köteles előállítani, hogy elegendő idő legyen az áru berakodására.

4.4. Felek megállapodhatnak úgy is, hogy Szállító az árut Vételáron felüli fuvardíj ellenében a Megrendelő által megjelölt címre szállítja előzetes szállítási árajánlat alapján. Ez esetben a teljesítés helye Megrendelő által megadott hely, a teljesítés ideje pedig, Megrendelő, illetve a meghatalmazott képviselője általi áruátvétel időpontja. Az átvételt a szállítólevélen dátummal, olvasható aláírással, érvényes cégbélyegzővel vagy személyi igazolvány számmal rögzíteni kell, ennek hiányában a Szállító az áru átadását megtagadhatja.

4.5. A Szállító előzetes egyeztetés és árajánlat alapján legfeljebb 1,5 tonna hasznos teherig vállal saját járművel kiszállítást, vagy azokat szállítmányozó partnerei közreműködésével bonyolítja. Azon rendelések esetében, amelyek a Szállító vagy a 24H Futár (24H Logistics Kft., székhelye 1106 Budapest, Fehér út 10.) járműveivel technikai okok miatt nem szállíthatók, a Szállító más szállítmányozó cég egyedi ajánlata alapján tud igény esetén szervezett szállítást közvetíteni, kizárólag a Megrendelő kérésére.

4.6. Az áru szakszerű lerakodásáról a Szállító nem köteles gondoskodni, a lerakodás a Megrendelő feladata. 30 (harminc) percen túli késedelmes lerakodás, illetve várakozás esetén a Szállító állásidőt (5.000,- Ft + ÁFA, azaz Ötezer forint + ÁFA/minden megkezdett óra) érvényesít, melynek tényét a szállítólevélen rögzíti. A kárveszély az áru átvételével egyidőben átszáll a Megrendelőre, onnantól kezdődően a Megrendelő (illetve képviselője, meghatalmazottja) kötelessége az átvett áru szakszerű tárolása.

4.7. Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott teljesítési határidő elteltét követő 8 (Nyolc) naptári napon belül nem veszi át, úgy Szállító Megrendelő költségére és felelősségére tárolási díj felszámítása mellett az árut megőrzi. A tárolási díj mértéke havonta az át nem vett áru rendelés szerinti (számla kiállítása esetén, számlán szereplő) nettó értékének 3 %-a, és minden megkezdett hónap után fizetendő. Ez esetben a teljesítés ideje a tárolás kezdő napja.

4.8. Amennyiben Megrendelő az áru átvételével 30 (Harminc) napot meghaladó késedelembe esik, Szállító jogosult a szerződéstől elállni és az árut visszavenni, és harmadik személy részére értékesíteni. A Szállító elállás esetén meghiúsulási kötbérre jogosult. Ennek mértéke – a felek külön megállapodásának hiányában – az áru nettó értékének 50 %-a.

4.9. A Megrendelő által írásban megrendelt, a Szállító által átadott vagy helyszínre szállított, és a Megrendelő által átvett árut téves rendelés vagy utólagos módosítás miatt a Szállító nem köteles visszavenni, erre vonatkozóan a Szállító hatályos Visszáru Szabályzata az irányadó. Megbontott csomagolású, kötegelésű, sérült, elázott árut a Szállító nem vesz vissza.

4.10. Amennyiben bármelyik felet kötelezettsége teljesítésében bármi akadályozza, köteles erről a másik felet haladéktalanul telefonon, illetve írásban is értesíteni.

4.11. Felek a szerződés teljesítésében kötelesek együttműködni, egymást, illetve cégeik felelős és eljáró képviselőit (kapcsolattartóit) időben, írásban vagy szóban az aktuális információkkal ellátni, a folyamatos kapcsolattartással a rendelésekről, áruérkezésekről, szállításokról, illetve minden, a szerződést érintő kérdésről és körülményről egymást időben tájékoztatni.

4.12. A szerződés megszűnik, ha valamelyik fél ellen felszámolást, csődeljárást kezdeményeznek, illetve fizetésképtelenség vagy teljesítési meghiúsulás következik be. Amennyiben a Szállító mondja fel a Megrendelővel kötött szerződését annak súlyos szerződésszegése miatt, (pl. jelentős, hosszabb ideje fennálló tartozása miatt) úgy a szerződés megszűnése a Megrendelő fennálló fizetési kötelezettségeit nem érinti.

5. Mennyiségi és minőségi átvétel

5.1. Szállító az árut a megállapodott határnapon vagy határidőn belül a Megrendelőnek összeállítja és átadja. Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor történik. Szállító elő-, és részszállításra jogosult.

5.2. A Megrendelő az áru átvételét az arra jogosult és felhatalmazott személlyel végzi. Ez vonatkozik arra az esetre, ha az árut a Megrendelő a Szállító telephelyén veszi át, és saját maga szállítja el, valamint ha a Szállító szállít a Megrendelő telephelyére vagy általa megjelölt címre. Amennyiben a Megrendelő által írásban megrendelt árut a Megrendelő megbízásából harmadik cég, vagy személy jogosult átvenni és a szállítólevelet leigazolni úgy ezt előzőleg a Szállítóval írásban közölni kell az átvétellel megbízott, meghatalmazott cég, személy nevével, telefonszámával, e-mail címével együtt. Ettől eltérő módon történő áruátvétel estén a Szállító az árut nem köteles átadni a Megrendelőnek.

5.3. A Megrendelő képviselője (áruátvevője) a szállítólevél aláírásával és bélyegzésével köteles igazolni az áru mennyiségi átvételét. Azonban az áru átvételételének időpontjától kezdve az áru kezeléséért, tovább-szállításáért, szakszerű tárolásáért, minőségének megőrzéséért Megrendelő viseli a felelősséget.

5.4. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítési hely. Az átvétel során Megrendelő, illetve átvevő köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, a csomagokat és árukat darabszámra átvenni.

5.5. Megrendelő az áru átvételének megtagadására, illetve visszaküldésére kizárólag Szállítóval kötött írásos megállapodás, illetve Szállító hibás teljesítése esetén – a hiba megjelölésével – jogosult.

5.6. A sérült csomagolásról, vagy áruról Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni, melyből kitűnik a hiány mértéke, a sérülés jellege, illetve a minőségi kifogás mibenléte. A jegyzőkönyvet a fuvarozóval, Szállító üzlethelyiségében történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel kell aláíratni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibáért, illetve kárért Szállító nem felel.

5.7. Mennyiségi kifogás esetén Megrendelő az átadás napjától számított 2 (Kettő) napon belül, míg minőségi kifogás esetén a 6. pontban foglaltak szerint élhet kifogással. Amennyiben a mennyiségi kifogásra nem az áru átvételével egyidejűleg, Szállító munkatársa jelenlétében kerül sor, a kifogásban foglaltak igazolására Megrendelő kötelezett.

5.8. A szerződésekhez, egyedi ajánlatokhoz, megállapodásokhoz utólag leadott Megrendelői módosítások – mennyiségi, méretbeli változtatásokat – Szállító kizárólag írásos formában fogadja be, és Szállító által írásban, ár, illetve határidő tekintetében is egyeztetetten, és visszaigazoltan érvényesek.

6. Minőség, szavatosság, jótállás

6.1. A Szállító által forgalmazott minőségtanúsításra kötelezett áruk, termékek az ÉMI, illetve neves, akkreditált nemzetközi minőségvizsgáló intézmények által bevizsgált és tanúsított szerkezetek. A Szállító honlapján (www.bau-haus.hu) a tanúsítványok, teljesítmény-nyilatkozatok folyamatosan feltöltésre kerülnek, a folyamatban lévő Nemzeti Műszaki Értékelésekről – a Megrendelő igénye esetén – a Szállító tájékoztatást ad. Magyar tanúsítvánnyal nem rendelkező áruról érvényes szállítói, illetve gyártóművi megfelelőségi nyilatkozatokat ad ki a Szállító a Megrendelő kérésére.

6.2. A Szállító valamennyi termékéről (árujáról) katalógusában magyar nyelvű ismertetőt, illetve külön kérésre szóbeli, egyes esetekben helyszíni beépítési útmutatót is ad. A Szállító által forgalmazott szerkezetek helyes és szakszerű tárolásáért, beépítéséért a Megrendelő felel. A szükséges információk beszerzésének hiányából, vagy a forgalmazói beépítési utasítások be nem tartásából származó hibákért, károkért a Szállító felelősséget nem vállal. Amennyiben a Megrendelő az általa megjelölt helyszínen személyes szakmai támogatást (helyszíni szolgáltatást) kér a Szállítótól, úgy a Szállító jogosult az aktuális és általánosan elfogadott mérnöki munkaórákat és kiszállási díjakat leszámlázni megrendelő felé.

6.3. Szállító az áruk minőségét minőségi bizonyítvánnyal tanúsítja, valamint használati, kezelési útmutatót és – jótállás esetén – jótállási jegyet ad át Megrendelő részére, melyek átvételét a szállítólevél igazolja. Szállító szavatol azért, hogy az áruk a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek az eseti szerződésben rögzített és/vagy az EU szabványoknak.

6.4. A Megrendelő minőségi kifogással az áru átvételét követő 3 (Három) munkanapon belül élhet.

6.5. A minőségi kifogást (panaszt) a Szállító köteles haladéktanul, de legfeljebb a panasz írásbeli bejelentésétől számított 3 (Három) munkanapon belül kivizsgálni, és annak jogossága esetén a terméket kicserélni, vagy a termék árát az értékcsökkenés mértékével leszállítani. Mennyiségi reklamáció az áru szállítójegyen történt átvétele után nem lehetséges.

6.6. Szállító mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.

6.7. Értékcsökkent/leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító ez esetben a szerződésszegésért való felelősségét kizárja.

7. Fizetési feltételek

7.1. A Vételárat Megrendelő készpénzzel vagy átutalás útján a szerződésben meghatározott időben, vagy a megrendelés visszaigazolásán, vagy az elfogadott ajánlaton, illetve – amennyiben a számla kiállításra került – számlán szereplő módon és bankszámlaszámra, illetve határidőben köteles kiegyenlíteni.

7.2. Átutalás esetén a Megrendelő köteles a számlát a számla kiállításától számított 8 (nyolc) naptári napon belül Szállító ERSTE BANK Nyrt.-nél vezetett 1160006 00000000 65093713 számú bankszámlájára történő átutalással kiegyenlíteni. Amennyiben az átutalásra kiadott számlák teljesítése a Megrendelő részéről késik, úgy a Szállító a továbbiakban az anyagkiadást csak készpénzfizetés ellenében vállalja.

7.3. Megrendelői hitelkeret megállapodás esetén – amennyiben Megrendelő még nem rendezett számláinak összege a megállapított maximális hitelkeret összegét elérte – függetlenül a számlán feltüntetett lejárati határidőtől a Megrendelő további megrendeléseit kizárólag abban az esetben teljesíti a Szállító, amennyiben tartozásait maradéktalanul rendezte felé.

7.4. Felek erre vonatkozó megállapodása esetén Megrendelő Szállítónak a vételár meghatározott részét a szerződés létrejöttét követően kiállított számlán feltüntetett határidőn belül köteles előre megfizetni ("Vételárelőleg").

7.5. A Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően a szerződéstől való elállása (Ptk. 6:213. §) esetén bánatpénz fizetésére köteles. A bánatpénz összege a Vételár 5 %-ának megfelelő összeg. Szállító jogosult a Vételárelőleg összegéből a bánatpénzt levonni.

7.6. A Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen viszontkövetelését a számla ellenértékébe beszámítani.

8. Fizetési késedelem

8.1. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni az esedékességet követő naptól a kifizetésig terjedő időszakra a Ptk. 6:155. §-a értelmében. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 (Nyolc) százalékponttal növelt mértéke. Ha a kötelezett késedelembe esik, a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül 40 (Negyven) eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (a továbbiakban: behajtási költségátalány) tart igényt, ezt meghaladóan a behajtási költségek közé tartoznak különösen, de nem kizárólagosan: a perköltségek és illetékek, a közjegyzői díj, a bírósági végrehajtás költségei, a végrehajtók munka és sikerdíja, az ügyvédi költségek, valamint a követeléskezelő költségei és sikerdíja.

8.2. Szállító Megrendelő részletfizetéseit a legrégebben lejárt követelések késedelmi kamatainak, majd tőkeösszegeinek kiegyenlítésére fordítja.

8.3. Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító által esetlegesen nyújtott árengedmények, illetve egyéb kedvezmények hatályukat veszítik és Megrendelő a teljes Vételár megfizetésére köteles, valamint Szállító felé fennálló teljes tartozás azonnal esedékessé válik, továbbá Szállító az általa korábban keretjelleggel megadott fizetési határidők egyoldalú módosítására is jogosult. E jog Szállítót Megrendelő fizetésképtelensége esetén, vagy amennyiben Megrendelő ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás megindítása iránti eljárás, vagy felszámolási eljárás indul, vagy amennyiben Megrendelő korábbi megrendeléseinél szerződésszegő magatartást tanúsított, szintén megilleti.

8.4. Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító jogosult a további szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. Szállító a további kiszállítások megkezdését biztosíték adásához vagy azonnali készpénzes fizetéshez kötheti.

8.5. Amennyiben Megrendelő a számlán szereplő esedékességi határnapot követő 20 (Húsz) napon belül Szállító felé a számlával, a számlán szereplő árukkal vagy azok ellenértékével kapcsolatosan tartozását nem vitatja, úgy a megrendelés teljesítettnek, a számla pedig Megrendelő által befogadottnak, Szállító követelése elismert, nem vitatott tartozásnak minősül. Ez esetben Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító az eredménytelen felszólítást követően az abban megjelölt határidő elteltével jogosult Megrendelő fizetésképtelenségét feltételezni.

8.6. Megrendelő 20 (Húsz) napot meghaladó fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles Szállító erre vonatkozó felszólításában meghatározott határidőn belül biztosítékot nyújtani a Vételár megfizetésére. Ennek elmaradása esetén Szállító jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő vezető tisztségviselője a Ptk. 3:118. § szerint kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő Szállító felé fennálló lejárt és a 8.5. pont szerint nem vitatott tartozásáért (tőke, kamat, költség).

9. Tulajdonjog-fenntartás

9.1. Szállító a Vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

9.2. Megrendelő a Vételár megfizetéséig az árut megfelelő fedezet biztosítása nélkül nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti, és fel nem dolgozhatja. A tulajdonjog-fenntartással érintett áru feldolgozása, beépítése esetén a választás joga Szállítót, mint tulajdonost illeti meg. Dologegyesülés esetén Szállítónak résztulajdona keletkezik. Megrendelő a szerződés aláírásával Szállítóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből Szállító tulajdoni hányadának megfelelő összeget.

9.3. Amennyiben Megrendelő továbbértékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a tulajdonjog-fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog-fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.

9.4. Megrendelő 15 (Tizenöt) napot meghaladó fizetési késedelme esetén Szállító, illetve megbízottja jogosult Megrendelő székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről a tulajdonjog-fenntartással átadott termékeket Megrendelő költségére elszállítani. Megrendelő tartozása az elszállított termékek átadási árával csökken, a szállítás költségeivel azonban nő. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szállító a tulajdonjog-fenntartásról a Megrendelő beruházóját írásban értesítheti.

10. Vis maior

10.1. Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők például, de nem kizárólagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és események (tűz, árvíz, földrengés stb). Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.

10.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító nagykereskedelmi tevékenysége körében közvetítő tevékenységet végez, ezért a szerződésben megjelölt szállítási határidők ezen áruk vonatkozásában csak tájékoztató jellegűek, esetleges késedelemért a Szállítót nem terheli felelősség, amennyiben az beszállítója késedelmére vezethető vissza, ideértve az e pontban megjelölt, akár Szállítónál, akár beszállítójánál felmerült vis maior esetét.

11. Kézbesítési szabályok

11.1. Szállító által a Megrendelőhöz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a Szállító részére a Megrendelő által megadott levelezési címre, szabályszerűen postára adtak a Megrendelő által közöltnek, a 11.3. pont szerint részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető – küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlése napjától számított ötödik munkanapon, – ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte.

11.2. A Megrendelő köteles arra, hogy a fenti nyilatkozatok kötésére és kézbesítésére vonatkozó előírásokra tekintettel gondoskodjon arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen a szerződés megkötésétől e szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára, előnyök szerzése, illetve hátrányok elkerülése végett nem hivatkozhat.

11.3. A Megrendelő címére Szállító által küldött nyilatkozatot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett megtagadta annak átvételét „nem fogadta el” — vagy „ismeretlen”, jelzéssel érkezett vissza Szállítóhoz a postai küldemény, továbbá, ha „elköltözött”, „cím elégtelen” vagy „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a postai küldemény.

11.4. A fenti szabályok a kézbesítési megbízottra, illetve a kezesre is vonatkoznak, azzal, hogy a joghatály kézbesítési megbízott esetében a meghatalmazást adó vonatkozásában áll be.

12. Jogok átruházása

12.1. Megrendelő tudomásul veszi, amennyiben 20 (Húsz) napot meghaladó fizetési késedelembe esik, abban az esetben Szállító a követelését belátása szerint fizetési meghagyás/peres eljárás/közjegyzői okirat valamint bírósági végrehajtás útján érvényesítheti, illetve megbízottja külön felszólítás nélkül jogosult ügyvédnek vagy követeléskezelőnek átadni, mely eljárásokkal kapcsolatos igazolt költségeit – ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan a perköltségek és illetékek, a közjegyzői díj, a bírósági végrehajtás költségei, a végrehajtók munka – és sikerdíja, az ügyvédi költségek valamint a követeléskezelő költségei, sikerdíja – Megrendelőre áthárítja a 8.1. pontban foglaltak szerint akkor, ha ezek a költségek meghaladják a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésében megállapított behajtási díj mértékét.

12.2. Megrendelővel kapcsolatban értelemszerűen érteni kell a Készfizető Kezességvállalási Szerződés alapján kezességet vállalt személyt, valamint az egyéb biztosítékadó személyt is.

13. Titoktartási kötelezettség

A Megrendelő a szerződésben és a mellékleteiben foglaltakról, illetve azok tartalmáról, harmadik fél részére információt nem szolgáltathat, a fentiekkel kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséget vállal, ezért teljes körű kártérítési felelősséggel is tartozik a Szállító felé. A szerződésben (és annak mellékleteiben) rögzített valamennyi információ bizalmasan kezelendő, és üzleti titokként megőrzendő. A Megrendelő a bizalmas információt kizárólag akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha ahhoz a Szállító előzetesen írásban hozzájárult.

14. Alkalmazandó jog, jogviták

14.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.2. Felek közötti jogvita esetére Felek alávetik magukat a Szállító székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező a Budaörsi Járásbíróság illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

14.3. Megrendelő, – illetve a külön okiratban kezességet vállaló személy – a Szolgáltatás és/vagy a Termék megrendelésével elismeri, hogy az általános szerződéses feltételek teljes tartalmát megismerte és elfogadta, a Felek azokat egyedileg megtárgyalták. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. általános szerződési feltételekre vonatkozó kötelező rendelkezései teljesültek, ezért Megrendelő kifejezetten lemond azon jogáról, hogy a szállítási szerződést, illetve az ÁSZF bármelyik rendelkezését a Ptk. 6:77. - 6:78. §-aiban foglaltakra hivatkozással megtámadja. Megrendelő kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit Szállítóval fennálló – a jelen ÁSZF tárgykörébe tartozó – jogviszonyában irányadónak és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltak a köztük az ÁSZF tárgykörében létrejött egyedi szerződés elválaszthatatlan tartalmi része.

Jelen ÁSZF 2018. május hónap 1. napjától hatályos.